YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  14.4.2013vh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hämeenlinnan Ilmailukerho r.y.
Yhdistyksen säännöt1§  Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Ilmailukerho r.y. ja kotipaikka Hämeenlinnan kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ilmailuharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää harrasteilmailussa tarvittavaa kalustoa ja antaa ilmailualan opetusta, sekä ryhtyy muihin tarkoitustaan edistäviin toimenpiteisiin.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

2§  Jäsenet, oikeudet ja velvollisuudet

Jokainen hyvämaineinen henkilö, sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä yhdistyksen jäseneksi, mikäli johtokunta ei jostain oleellisesta syystä anomusta hylkää.

Jäsenet ovat:

nuorisojäseniä, ikä alle 18 vuotta,
vuosijäseniä,
kannatusjäseniä, joina voi olla joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet kerhon työssä ja sen hyväksi tai tukeneet huomattavasti yhdistystä taloudellisesti.

Yhdistyksen jäsen, joka ei noudata sen sääntöjä ja johtokunnan päätöksiä, virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, laiminlyö maksujen suorittamisen määräaikana tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, sekä yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voidaan erottaa yhdistyksestä johtokunnan päätöksellä.

Jos joku katsoo kärsineensä vääryyttä 1 tai 4 momenteissa mainituissa kohdissa, voi hän kolmenkymmenen päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan kirjallisesti vedota johtokunnan päätöksestä yhdistyksen kokoukseen, jolloin asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö kokouksessa.

3§  Jäsenmaksut

Jäsenten, lukuunottamatta kunniajäseniä, on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksut, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Kannatusjäsenet suorittavat sen suuruisen jäsenmaksun kuin yhdistyksen syyskokous on määrännyt.

4§  Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan keskuudesta valitaan kunkin jaoston puheenjohtaja. Valinnan suorittaa syyskokous ja valinta suoritetaan johtokunnan valinnan yhteydessä. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt itse itseään ja omaisuuttaan hallitseva henkilö.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos viisi (5) sen jäsentä on kokouksessa läsnä.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ja jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan tulee:

edustaa yhdistystä ja vastata sen puolesta,
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
valmistaa ja esittää kokouksissa käsiteltävät asiat,
panna täytäntöön kokouksien päättämät asiat,
hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja, sekä pitää niistä kirjaa ja tehdä vuosittain tilinpäätös, sekä esittää se tilintarkastajille,
periä jäsenmaksut,
käsitellä kysymys jäsenen hyväksymisestä yhdistykseen ja mahdollisesta erottamisesta,
pitää luetteloa jäsenistä,
valita keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtaja,
valita yhdistyksen sihteeri, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt,
ottaa ja erottaa mahdolliset palkattavat toimihenkilöt, sekä vahvistaa näiden palkkaus,
laatia tulo- ja menoarvio, sekä toimintasuunnitelma syyskokoukselle esitettäväksi,
ryhtyä kaikkiin muihin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.

5§  Jaostot

Toimintansa tehostamiseksi ja asioitten hoidon helpottamiseksi voi yhdistyksessä toimia eri jaostoja, joita voivat olla esimerkiksi purjelento-, lennokki-, moottorilento- ja naisjaosto. Jaoston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen syyskokous valitsee jaostoille puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Jaoston  on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa puheenjohtajan valinnasta jaoston kokous, jossa jaostolle valitaan muut jäsenet ja tarvittavat toimihenkilöt.

Jaostojen toimintaa säätelevät kullekin jaostolle laaditut yhdistyksen johtokunnan hyväksymät jaoston säännöt.

Jaostot käsittelevät oman alansa kysymyksiä ja toimivat johtokunnan antamin valtuuksin ja sellaisin rajoituksin kuin johtokunta on päättänyt. Jaostojen tulee kokouksistaan pitää pöytäkirjaa ja esittää ne johtokunnalle. Jaostojen tulee pitää oma tilinpito, laatia tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Jaostojen tilit yhdistetään yhdistyksen kirjanpitoon, joka esitetään yhdistyksen kevätkokoukselle.

6§  Toiminnanjohtaja

Jos tarve vaatii voi yhdistyksen johtokunta kutsua avukseen toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan tehtävät ja velvollisuudet määrittelee johtokunta erillisenä ohjesääntönä.

7§  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan harkinnan mukaan, tai kun vähintään kaksitoista (12) jäsentä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti anoo. Tällainen kokous on pidettävä ennen kuin kaksi (2) viikkoa on kulunut siitä, kun anomus johtokunnalle jätettiin.

Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan vähintään seitsemän (7) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, ilmoituksella ainakin yhdessä paikallisessa sanomalehdessä, tai kiertokirjeellä jokaiselle jäsenelle. Samalla tavoin toimitetaan jäsenille muut tiedonannot. Kutsussa on mainittava asiat, jotka kokouksessa käsitellään. Muista asioista älköön kokouksessa tehtäkö päätöstä.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa:

johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
tilintarkastajien tarkastuskertomus ja johtokunnan sen johdosta mahdollisesti antama lausunto,
kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty johtokunnalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Syyskokouksessa:

jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavaa kalenterivuotta varten,
johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvion ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman vahvistaminen,
johtokunnan puheenjohtajan vaali,
jaostojen puheenjohtajien vaali,
johtokunnan muitten jäsenten vaali,
kahden (2) tilintarkastajan ja näitten varamiesten vaali,
muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty johtokunnalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai vanhin läsnä oleva johtokunnan jäsen.

8§  Äänioikeus ja äänestykset kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on vuosi- ja 15 v. täyttäneillä nuorisojäsenillä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti ja äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama ehdotus, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin ellei suljettua lippuäänestystä pyydetä.

9§  Tili ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ennen maaliskuun 15. päivää.

Tilintarkastajien on tarkastettava tilit, sekä hallinto ja annettava niistä kertomuksensa ja lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämiseksi vastuuvelvollisille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10§  Erinäisiä muita säännöksiä

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erikseen, tai johtokunnan siihen valtuuttamat henkilöt valtuutuksissa tarkemmin määrätyllä tavalla.

Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii yksimielisen päätöksen kevät- tai syyskokouksessa tai vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toisen täytyy olla kevät- tai syyskokous.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen omaisuus Suomen ilmailuharrastusta edistäviin tarkoituksiin, ellei yhdistyksen kokous ääntenenemmistöllä, joka on vähintään 3/4 koko annetusta äänimäärästä, päätä sitä käyttää toisin, muuta urheilua tai nuorisokasvatusta edistäviin tarkoituksiin.

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.