LENTOTOIMINTAOHJE  2016 on voimassa 14.5.2016 alk.

 

PURJELENTOJAOSTON LENTOTOIMINTAOHJE 2016

(luonnos 14.5.2016 / RR)

       

1.    LENTOTOIMINNAN VALVONTA

Räyskälän Purjelentokerhon kotikenttänä on Räyskälä (EFRY), jossa noudatetaan kentän pysyväismääräyksiä. Päivitetyt määräykset ovat luettavissa säätiön internet-sivuilta. Kerhon lennonopettajat ja kokeneet kerhon jäsenet ohjaavat toimintaa ja valvovat lentokokemusta yhdessä jaoston hallituksen kanssa. Kokonaiskokemuksen lisäksi painotetaan varsinkin vuotuista lentotuntumaa. Luvan ohjeista poikkeamiseen voi antaa jaoston hallitus, joka myös päättää toimenpiteistä sääntörikkomuksissa. Siirtymäaikana (ennen EIK:n purkautumista) HIK jäsenen lentäessä EIK:n kalustolla tästä on informoitava EIK hallitusta (hallitus@eik.fi) ja saatava asianmukainen tyyppikoulutus.

 

2.                VAKUUTUKSET

Kerhon  kalustolla on olemassa seuraavat vakuutukset:

·         kaikissa on lentovastuuvakuutus (kolmannen osapuolen vahinkojen varalta)

·         kaikilla koneilla on kaskovakuutus (koneelle aiheutuneet vauriot)

·         koneille otetaan istuinpaikkavakuutukset (nyt vain HIK koneilla)

·         perävaunuilla on liikennevakuutus ja kaskovakuutus (myös 2T:lle otetaan kasko)

·         LS-4 kalusto liitetään R-S koulutuslupaan

 

Koneen päällikön / perävaunua käyttävän kerhon jäsenen omavastuu vaurioissa on vakuutusyhtiön koneen tai perävaunun kaskovakuutuksessa määrittämän omavastuun suuruinen. Lentovastuu- ja istuinpaikkavakuutukset vastaavat ilmailumääräysten edellyttämää vähimmäistasoa. Koneen vakuutukset voi tarkistaa koneen asiapaperikansiossa olevista vakuutustodistuksista.

Lisäksi kerholla on (Suomen Ilmailuliiton kautta) toiminnan vastuuvakuutus sekä SIL:n henkilöjäsenillä Ilmailijan tapaturmavakuutus (Sporttiturva). Kts http://ilmailu.fi/jasenedut

 

 

3.                TARKASTUS- JA KERTAUSKOULULENNOT

Lentokokeiden ja tarkastuslentojen (lupakirjat, kelpuutukset ja oikeudet) lisäksi kerhossa lennetään nk. "kevätkertauskoululentoja" ja "kerhotarkastuslentoja", jotka katsotaan tavallisiksi koululennoiksi. Kevät- tai kerhotarkkarille tultaessa on opettajalle näytettävä lupakirja, medikaali, SIL -jäsenkortti (voimassaoleva kerhon jäsenyys) ja lentopäiväkirja, johon opettaja kuittaa "tarkkarin" suorituksen. Lentokokeet ja tarkastuslennot lupakirjoja ja kelpuutuksia varten katso kohta ”Lennonopettajat”.

 

Tarkastus- ja kertauslentoja tarvitsevien olisi hyvä ottaa ennalta yhteys lennonopettajaan ja osallistua koneiden aamukiilaukseen (katso kohta ”Lentovuorot”). Kerhon opettajien päivystysvuorot ilmoitetaan kevään aikana kerhon kotisivulla sekä kerhokaapin ovessa olevalla listalla, kun ne on saatu sovittua Säätiön ja opettajien kanssa.

Kevätkertauskoululennot (vanhat jäsenet)

Lentokausi aloitetaan kevätkertauskoululennolla mieluiten oman kerhon, eli Räyskälän purjelentokerhon  lennonopettajan kanssa. Kevätkertauskoululennon voi lentää myös toisen Räyskälä-Säätiön jäsenkerhon lennonopettaja, kunhan asiasta ilmoitetaan jollekulle kerhon lennonopettajista puhelimitse tai suullisesti. Mikäli lentoja on edellisellä kaudella vähemmän kuin viisi, on erittäin suositeltavaa lentää kertauskoululento oman kerhon opettajan kanssa. Tyypittämisestä Räyskälän Purjelentokerhon koneisiin päättävät lennonopettajat, varsinaisen perehdyttämisen voi antaa myös ko. tyyppiin perehtynyt henkilö.

 

Kevätkertauskoululentoja ei tarvitse lentää, kun

·        kokonaislentokokemus on yli 200 tuntia ja

·        edellisellä kaudella on lennetty ainakin 5 lentoa.

 

Uusi tarkkari pitää lentää, jos edellisestä purjelennosta on

·        yli 2 kuukautta ja

·        lentoja koko kaudella on alle 5.

 

Mikäli kahden edellisen kauden lentokokemus on vähäinen – alle 10 lentoa per kausi - kannattaa sekä opettajan että oppilaan valmistautua lentämään useampia koulukeikkoja kuin vain perinteinen 2-4 lennon kevätkertausrupeama.

 

Kevättarkkarilla tarkastetaan jäsenen riittävää valmiutta turvalliseen lentämiseen ja omatoimiseen lennonsuunnitteluun paikallislennoilla, minkä vuoksi epävarmalla kelillä on irrotuskorkeutena käytettävä 1000 metriä.

 

Kevättarkkarin hyväksynyt opettaja voi harkintansa mukaan rajoittaa lennettyjen tyyppien

käyttöä ja määrätä kauden ensimmäisille lennoille jonkin helpomman koneen, kuin millä

aikaisemmin on lennetty.

Em. säännöt kevätkertauskoululennoista koskevat myös opettajia.

Uusien jäsenten kerhotarkkarit

Uuden jäsenen on lennettävä kerhon lennonopettajan kanssa kerhotarkastuslento, jonka jälkeen opettaja voi antaa luvan kerhon kaluston käyttöön.

Lennonopettaja voi antaa luvan kaluston käyttöön ilman tarkkaria, jos katsoo lentokokemuksen ja -tuntuman riittävän hyväksi.

Kaksipaikkaiseen OH-817 / ASK-21 tarvitaan koneenvuokralippu, jonka kerholaiset voivat käydä kuittaamassa kentän ravintolassa näyttämällä SIL:n jäsenkorttia (todistaakseen kerhon jäsenyyden).

 

4.                LENNONOPETTAJAT

 (päivitetään kun vastaukset opettajilta saadaan)

Räyskälän Ilmailukerhon koulutustoiminta tapahtuu Räyskälä-Säätiön toiminnan kautta. Lennonopettajien yhteystiedot löytyvät kerhon jäsensivuilta.

Opettajalista

 

Hannu Ansa

Heikki Horma

Jukka Kotaniemi

Esko Lehtonen

Nikke Luukkanen

Jorma Länsirinne

Riikka Marjamaa

Teemu Mykkänen

Mika Mutru

Sakari Pyörre

Riku Rissanen

Lassi Salonen

Outi Tahvonen

 

Pilvilentokouluttajia

 

Mika Mutru

Sakari Pyörre

 

Lentokokeet ja tarkastuslennot lupakirjoihin/kelpuutuksiin (TRG M1-6)

• purjelentäjän tai MGPL lupakirjaa ja matkustajankuljetusoikeutta varten:  Mutru

• pilvilento-oikeutta (CF) varten: Mutru

• lennonopettajakelpuutuksia (FIGPL) ja (FIMGPL) varten: Mutru

 

5.                TYYPPIKOULUTUS JA TYYPPIKOULUTTAJAT

Uudella konetyypillä lentämiseen on ilmailumääräyksen PEL M2-41 mukaan saatava erityinen tyyppikoulutus.

HIK/RIK :ssa tyyppikoulutus voidaan antaa kun

  • kaksi kerhon omaa lennonopettajaa sitä suosittelee ja
  • edellisellä tyypillä on lennetty ainakin 10 lentoa eikä
  • lentotavasta / laskuista kaudella ole ollut erityistä huomauttamista.

 Ohjeelliset tuntirajat

tyyppi                        aikaisempi tyyppi                              tuntiraja

LS-4a / LS-4b                     ASK-21, Astir tai vastaava                      35 h / opettajan harkinta

LS-8-18                              LS-4 tai vastaava                                     50 h kokonaiskokemus

Discus 2b                           LS-4 / LS-8 tai vastaava                           50 h kokonaiskokemus

ASG-29                              LS-8 / Discus 2b tai vastaava                 100 h kokonaiskokemus

Duo Discus XL                   tyyppikoulutus                                         100 h kokonaiskokemus (päällikkönä lennettässä)


 

Toisessa kerhossa lennetyt tyypit kelpaavat pääsääntöisesti sellaisenaan, tuntirajoista huolimatta. Luvan antaa kerhotarkkarin lentänyt lennonopettaja. Kaikissa tapauksissa lentokokemus, lentotuntuma, lentokäsiala ja opettajien harkinta ratkaisevat. Poikkeuksista päättää purjelentojaoston hallitus.

 

Parhaan lennetyn tyypin käytön aloitusta voi kevättarkastuslennon lentänyt lennonopettaja harkintansa mukaan siirtää. Ja joissain tapauksissa on järkevää lentää ainakin yksi laskeutuminen harjoituskoneella opettajan valvonnassa, jotta nähdään miten laskeutumiset sujuvat, etenkin jos viimeaikaisen lentokokemuksen määrä on vähäinen (alle 10 lentoa viimeisen kahden edellisen kauden aikana)

Tyyppien lentäminen

Tyyppilennon tarkoituksena on rauhallinen tutustuminen oudon konetyypin ohjattavuuteen ja suorituskykyyn, koska ennakkotuntumaa ei vielä ole. Räyskälän Ilmailukerhossa voi tyyppikoulutuksen antaa tyypitystä suosittelevien kahden kerhon lennonopettajan yhdessä valitsema, konetyypin hyvin tunteva henkilö. Jos tyyppikoulutettava on lento-oppilas, on tyypittäjän oltava lennonopettaja. Tyyppikouluttajista muodostetaan erillinen lista.

Tyyppikoulutus koostuu

  • lentokäsikirjaan ja koneeseen tutustumisesta ja kuulustelusta maassa
  • tyyppikouluttajan antamasta koneen purkamis- ja kasauskoulutuksesta, LS-8:n ja ASG-29:n kohdalla myös erilaisten siivenkärkipalojen käytöstä ja niiden vaikutuksesta lento-ominaisuuksiin sekä vesipainolastin käytöstä ja vaikutuksesta konetyyppiin
  • tyyppikouluttajan antamasta opastuksesta (briefauksesta) koneen ohjausominaisuuksiin
  • ASG 29 kohdalla myös opastuksesta laippojen oikeaan käyttöön lentoonlähdössä, lennolla eri nopeuksilla ja lähestymisessä/laskussa
  • Duo Discus XL:llä lennettäessä laskulaippojen tehon merkitys laskussa sekä muita koneita suuremman lentomassan huomiointi
  • lennosta yleensä tasaisessa säässä (ei haitallista sivutuulta): esim. 1. hinaus 750 metriin ja 2. hinaus laskuharjoituksena 250 metristä.

 

Jos tyyppilentojen valvojalla ei ole ollut erityistä huomautettavaa, voidaan tämän jälkeen lentää ensimmäiset paikallislennot termiikissä. Matkalentoja uudella tyypillä koskevat matkalento-ohjeet.

 

6.                LENTOMAKSUT / HINNASTO

Lentohinnasto on yhdistelmä EIK ja HIK aiempien vuosien hinnastosta. Mahdollisuuksia on monia.  Vakuutusmaksun voi maksaa ennakkoon ennen lentokautta tai lentää päiväkohtaisella maksulla. Paljon lentävien on suositeltavaa maksaa ns. könttämaksu, joka pitää vakuutusmaksun sisällään.

Kerhon jäsenmaksu sisältäen jaoston jäsenmaksun laskutetaan ilmailuliiton jäsenmaksun yhteydessä. Purjelentojaoston maksut suoritetaan jaoston tilille

FI36 5680 0020 2831 03 (Osuuspankki) 

Lentolasku on maksettava eräpäivään mennessä, vakuutusmaksut on maksettava ennen kauden ensimmäistä lentoa ja kisavarausmaksut ennen kisoja.

Lentolaskutus hoidetaan sähköpostilla lentokauden päätyttyä.

Kisa- ja viikkovarauksista veloitetaan alla olevan hinnaston mukaan per varattu päivä.

Tuntihinnat

LS-4a (HB)                   15 €/tunti

LS-4b (EE)                   15 €/tunti

LS-8-18 (ES)                30 €/tunti

Discus 2b (2T)              30 €/tunti

ASG-29 (EZ)                 40 €/tunti

 Duo Discus XL (HIK)    40 €/tunti

 

Maksimiveloitus 3h per lentopäivä. Duo Discus XL:n lentolaskutuksessa vaihtoehtoja on kaksi, joko toiselle lähtee lasku tai jako 50/50. Merkintä tehdään päiväkirjaan. Ellei sitä ole, lasku lähtee päällikölle.

Lentopaketit (ns. könttä) kaudelle 2016:

Luokka  1:
LS 4 a/b ja Duo Discus XL co-pilot    650 € maksettuna yhdessä erässä

                                        750 € maksettuna kahdessa erässä

 

Luokka  2:                               850 € maksettuna yhdessä erässä

LS-8-18 ja Discus 2b              950 € maksettuna kahdessa erässä

                       

Luokka 3:                               

Koko kalusto                           1050 € maksettuna yhdessä erässä

                                                1150 € maksettuna kahdessa erässä

 

Hinnasto / yhteenveto

Vakuutus /

Päivä vak.maks

Vakuutus /

maks. 3h

Könttä

Könttä

Kisa / varaus

päivä

vuosi

Tunti

1 erässä

2 erässä

per pv

Harjoituskone/LS4a

10 €

125 €

100

15 €

650

750

10 €

LS4b

10 €

125 €

100

15 €

650

750

10 €

DuoDiscus oppilaana

10 €

125 €

100

25 €

650

750

10 €

LS8-18

 

15 €

250 €

200

30 €

850

950

15 €

Discus 2b

 

15 €

250 €

200

30 €

850

950

15 €

Duo Discus XL

20 €

300 €

250

40 €

1050

1150

20 €

ASG 29

20 €

300 €

250

40 €

1050

1150

20 €

ASK 21

            keikkalippu 10€

 

 

Tuntihinnalla lennetyt lentomaksut veloitetaan lentokauden jälkeen. Ns. könttämaksut on mahdollista maksaa kahdessa erässä, ensimmäinen on maksettava ennen ensimmäistä lentoa ja toinen kesäkuun loppuun mennessä.

 

Alle 25-vuotiaat saavat -25% alennuksen hinnaston maksuista. Sama koskee Räyskälän Ilmailukeskuksen peruskurssin käyneitä oppilaita kolmen ensimmäisen lentokauden ajan.  Muut voivat pätevällä syyllä hakea alennusta maksuihin hallitukselta, ennen lentokauden alkua. Alle 20 minuutin lennoista ei veloiteta konevuokraa.

 

Talkootyöhyvityksiä ei ole, kulukorvauksia voidaan tapauskohtaisesti maksaa verottajan ohjeita noudattaen. Talkooaktiivisuus huomioidaan konevarauksissa.

 

 

7.                MATKALENNOT

Lento, jossa ollaan koneen välitöntä ja suoraa liitomatkaa kauempana kentän normaalista laskukierroksesta, katsotaan se matkalennoksi. Ennen lupaa matkalentoihin on

 

·        suoritettava 5 tunnin aikalento (HC-aika)

·        tyyppikokemuksen on oltava ainakin 5 laskua yhteensä

·        oltava kokemusta konetyypin purkamiseen, kokoamiseen sekä kuormaamiseen perävaunuun

·        vuosittain vähän lentävien suositeltavaa lentää 5 paikallislentoa jollakin 1-paikkaisella ennen matkalennolle lähtöä

·        suoritettava vuosittain 2 kpl kahden jäsenen (toinen on lennonopettaja) hyväksymää ja onnistunutta sarkalaskua.

 

Sarkalaskuissa Duo Discus XL ja ASG-29 kuittaavat muut tyypit alaspäin, LS-8-18 / Discus 2b kuittaa LS-4a / b:n.

Lisäksi Duo Discuksen päällikkönä matkalennoilla toimivalla pilotilla on oltava vähintään yksi onnistunut maastolasku millä tahansa purjelentokonetyypillä.

 

Sarkalaskujen lentämistä suositellaan aina. Niitä ei kuitenkaan tarvitse lentää, jos lentokokemus on yli 200 h ja onnistuneita maastolaskuja on vähintään 10 kappaletta sekä pilotilla on viimeaikaista matkalentokokemusta.

Ensimmäisen matkalennon, jos aikaisempaa matkalentokokemusta ei ole, on oltava lennonopettajan valvoma. Ensimmäiseksi matkalentotehtäväksi suositellaan Hopea-C -matkaa väh. 50 km). Kerhon lennonopettaja voi peruuttaa matkalentoluvan jos ohjaajan huolimaton toiminta antaa siihen erityistä aihetta. Jatkosta päättävät opettajat ja kerhon hallitus yhdessä.

 

Kannustuspalkinnot

Dokumentteineen kokonaan saavutetusta ja Räyskälän Ilmailukerhon nimiin kirjatusta Hopea-C tai Kulta-C -merkistä kerho myöntää 2 hinauslippua. Kun Hopea- tai Kulta-C -diplomi on myönnetty, ilmoitus hallitukselle ja hinausliput myönnetään.

Matkalennon valmistelut

Matkalentojen harjoittaminen on matkalentoluvan saaneille suositeltavaa. Matkalennolle lähdettäessä on huolehdittava, että lento on kentällä olevien Räyskälän Ilmailukerhon jäsenten tiedossa ja että mahdollisesta noutamisesta on vähintään koukullisen auton kuljettajan kanssa etukäteen sovittu. Matkalentäjän on huolehdittava, että noutoon tarvittava perävaunu on käyttökelpoinen. Matkalentäjällä on oltava kokemusta konetyypin purkamisesta ja kokoamisesta.

Matkalennon (kuten muidenkin lentojen) pituus on arvioitava ajallisesti niin, että ennen lähtöä paikalla olevat muut ko. koneen käyttäjät huomioidaan. Muutoin koneet ovat ajankäytön suhteen vapaita ja tarvittaessa sovitaan asiasta radiolla.

 

8.                LENTOVUOROT

Aamukiilaus

Räyskälän Ilmailukerhon aamurutiinit alkavat 09:00 aamukiilauksella II-hallin “isossa päässä”, halliaukiolla. Kerhon koneet jaetaan paikalle saapuneiden kerholaisten kesken hyvässä sovussa ja jos samalle koneelle on useampia lentäjiä, sovitaan lentovuoroista ja lentojärjestyksestä.HIK ja PIK ovat tehneet kaudelle 2016 sopimuksen OH-755 HB yhteiskäytöstä.

KAIKKI pilotit yhdessä osallistuvat hallin tyhjentämiseen klo 09:00 yhteistyössä muiden kerhojen ja lentäjien kanssa. Näin toimimalla toivottavasti useampi lentäjä oppii turvallisesti tyhjentämään hallin ja käsittelemään koneita. Aamukiilaukseen osallistuminen on erittäin suositeltavaa, jotta myös vähemmän lentäneet voivat saada ohjausta lentopäivänsuunnitteluun, ja kaikki päivän aikana lentävät ovat kerholaisten tiedossa.

Viikkovaraussysteemi ma – pe

Arkiviikkoina maanantaista perjantaihin ovat voimassa viikkovaraukset, joita jäsenet ovat voineet tehdä kevättalven aikana. Viikoittain viikkovarauksen piirissä voi olla on kerrallaan kaksi konetta seuraavista: LS8-18 (ES), Discus 2b (2T), ASG-29 (EZ) ja Duo Discus (HIK). LS-4a (HB) ja LS-4b (EE) ovat varattavissa vain kilpailuihin tai lentoleireille.

 

Kaudella 2016 viikkovaraustoiveet pyydetään jaoston hallituksen käsittelyyn 28.5.2016 mennessä ja ne julkaistaan viimeistään 31.5.2016. Kerhon jäsenellä on oikeus yhteen (1) varausviikkoon, jotka eivät voi olla peräkkäin. Henkilöllä joka on varannut koneen kahteen tai useampaan kilpailuun, on oikeus tehdä vain yksi viikkovaraus kisavarausten lisäksi. Varauslista päätetään varaustilaisuudessa, joka on kerhon kevätkokouksen yhteydessä. Listan ulkopuolella olevia koneita koskee normaali viikonloppuisin käytettävä systeemi. Listaa ylläpitää kerhon sihteeri ja lista on nähtävillä kerhon www-sivujen jäsenosiossa sekä Räyskälässä kerhokaapin ovessa.

 

Lentäjän tekemä viikkovaraus koskee koneyksilöä ja on voimassa kunakin päivänä vain jos pilotti itse on halleilla kello 09:00 vahvistamassa varauksensa ja avustamassa koneiden kasaamista ja hallin purkua. Jos pilotti ei ole tuolloin paikalla, on varausvuoro päivän osalta menetetty ja kone vapaasti "kiilattavissa".

Kisa- ja viikkovarauspäivän maksu on 15 €, joka on maksettava. Lentäjiä, joilla on juuri ollut viikkovaraus jostakin koneesta, kehotetaan antamaan tilaa muille lentäjille.

 

Kisavarauksia on mahdollista tehdä kesken lentokauden, päätökset tekee jaoston hallitus tapauskohtaisesti.

Viikkovaraukset

Useampien varausten sattuessa samalle viikolle, hallitus voi päättää kyseisen viikon varaajasta ko. henkilöiden kanssa neuvotellen ja samalla huomioiden mm. varaajien aktiivisuuden talkootöissä.

 

 

Varausviikon mahdollisesta perumisesta on ilmoitettava heti kuin mahdollista, kerhon sähköpostilistalle (alussa käytetään jakelulistoja jasenet@eik.fi sekä jasenet@hik.fi kunnes uusi jakelulista on saatu tehtyä) sekä jollekin Räyskälässä olevalle kerholaiselle, joka välittää tiedon muille paikallaolijoille sekä merkitsee peruutuksen varauslistaan.

 

Mikäli varaaja ei ilmaannu varausviikolle eikä ilmoita peruutuksesta, hallitus voi mitätöidä ko. henkilön sekä kuluvan, että seuraavan lentokauden varausoikeuden. Vuokraus kerhon ns. ulkopuolisille joka liittyy kerhoon vain lentääkseen kerhon kalustolla (kumminkin oltava kerhon jäsenmaksu maksettuna) esim. kansalliset ja kansainväliset kilpailut. Vuokrahintaa tarkastellaan ja korjataan vuosittain yleisen hintatason mukaiseksi.

 

9.                KALUSTON KÄSITTELY

Päivätarkastukset

Purjekoneen päivätarkastuksesta ja kunnosta päivän toimintaa varten vastaa lennon päällikkö. Päivätarkastuksessa havaitut lentotoimintaan vaikuttavat puutteet pitää hoitaa kuntoon. Lähes aina on syytä kiinnittää huomiota myös koneen yleiseen siisteyteen. Pesu ja imurointi ovat useinkin paikallaan. Epäilyttävien havaintojen osalta ota aina yhteys lennonopettajaan tai kokeneempaan kerholaiseen ennen lennolle lähtöä. Vioista ilmoitetaan aina kerhon huoltopäällikölle tai paikalla olevalle lennonopettajille sekä tilanteen niin vaatiessa myös koneen huoltovastaavalle.

Kaluston käsittely

Purjekoneita voidaan varovaisuutta noudattaen vetää autolla radan päähän. Pakettiautolla veto kärkipyörää käyttäen on kokonaan kielletty. Jos konetta vedetään ilman saattajaa siiven kärkipyörää käyttäen, on käytettävä riittävän hidasta vetonopeutta. Ensimmäistä kertaa ilman saattajaa vedettäessä on mukana oltava kokeneempi opastaja.

 

Koneiden ankkurointiin niiden ollessa ulkona on aina syytä kiinnittää huomiota, erityisesti jos kone jää ilman valvontaa. Sade- / ukkoskuuron yhteydessä esiintyy usein hyvinkin voimakkaita tuulenpuuskia.

Pelastuslaskuvarjon käyttö ”ankkurointiin” on kielletty varjon metallisten osien siipiin aiheuttamien painaumien takia. Sopivina ankkurointipainoina voi hyvin käyttää esim. vedellä täytettyjä kanistereita, joilla tuetaan koneen siiven alle laitettavaa siipitukea. Tuet löytyvät joko kuljetusperävaunusta sekä hallista. Kanistereita löytyy hallista kerhokaapin läheisyydestä tai halliaukiolta putkien vierestä. Ankkurointiin kannattaa aina kysyä apua kokeneemmalta kerholaiselta. Mahdollisia siipipainoja ei tule jättää ympäriinsä lojumaan, jossa ne saattavat olla vaaraksi hinauskoneille, autoille ja purjekoneille.

Lähtöpaikalla tulee huomioida etteivät kuljetusvälineet jää lojumaan sinne tänne, vaan ne laitetaan yhteen kasaan riittävän kauas kiitotiestä (Räyskälässä kalkkiviivan taakse). Irrallaan lojuvat tavarat haittaavat liikennettä voivat tulla yliajetuksi esim. autolla tai putkella.

Purjekoneista hallisäilytyksessä ovat LS-4a "HB", LS-4b "EE", Discus 2b "2T", LS-8-18 "ES" ja Duo Discus XL ”HIK”. Näissä koneissa on käytettävä vähintään siipipusseja sekä kuomun peitettä.  ASG:hen ”EZ” on hankittu suojapeitot CloudDancer, konetta voidaan peiteltynä ja hyvin ankkuroituna säilyttää ulkona touko-elokuussa. Mikäli on tiedossa kovasateinen jakso tai ukkosia, on kone purettava putkeen.  Duo Discus XL ”HIK” säilytetään hallissa ilman jatkopaloja, samaten LS-8-18 ”ES” laitetaan halliin 15m versiona. Perävaunupaikkoja kaudelle 2016  halliaukiolle vuokrataan 2 kpl (entiset EIK:n paikat).  Kerhon kalustoa ei säilytetä ulkona ilman joka sään peitteitä. 

 

 Vesitankit tyhjennetään yöksi. Koneessa on käytettävä kabiinin peitettä. Yökosteudessa kostuneita peitteitä ei saa rutata putkeen tai muuallekaan myttyyn homehtumaan. Kone on ankkuroitava huolellisesti käyttäen siivenkärkipyörää, vesikanistereita ja kerhon tarkoitukseen soveltuvia siipipukkeja.

 

Koneyksilöt ovat helppoja käsitellä, kunhan purkamisissa ja kokoamisissa sekä hallikäsittelyssä noudatetaan käsikirjan ohjeita ja huolellisuutta. Koneen viimeinen lentäjä on velvollinen huolehtimaan, että koko kone on lentopäivän jälkeen puhdas eli lentopäivän aikana kertyneet epäpuhtaudet pestään pois, käyttäen siihen sopivia pesuvälineitä, jarrukotelot kuivataan ja koneeseen laitetaan peitteet ja se siirretään halliin tai puretaan perävaunuun. Akku / akut on laitettava yöksi lataukseen ja loggeri hallikaappiin. Jokaisen kerhon jäsenen on huolehdittava, ettei kerhon kalustoa unohdu ulos yöksi, sateeseen tai ankkuroimatta. Tarkoitus on säilyttää koneet turvallisina, hyväkuntoisina ja aloittaa lentäminen heti kelin alkaessa.

Koneen matkapäiväkirjan täyttö

Ohjaajan on heti lentonsa jälkeen huolehdittava matkapäiväkirjan täyttämisestä, myös matkalentokilometrit on syytä merkitä tilastoinnin helpottamiseksi. Matkapäiväkirjaan on tehtävä tarvittaessa merkinnät havaituista teknisistä puutteista, joista on hyvä myös ilmoittaa esim. lähimmälle kerhon lennonopettajalle tai koneesta vastaavalle huoltajalle. Havaitut viat, vauriot ja puutteet on mahdollisimman pian kykyjen mukaan omatoimisesti korjattava tai ilmoitettava kerhon huoltopäällikölle sekä jätettävä niistä selvä ilmoitus koneeseen (ei siirrettyihin vikoihin).

 

10.           MUU TOIMINTA

Kerhokaappi

Räyskälän kentän hallissa on kaksi kerhokaappia tarvikkeiden säilyttämiseen lentokauden aikana. Kaapin ja kuljetusperävaunujen Abloy-riippulukot on sarjoitettu. Avaimia voi tiedustella kaapinhoitajalta, jonka yhteystiedot löytyvät kerhon verkkosivuilta. Kaappi on tarkoitettu koneiden huolto-, puhdistus- ja lisävarusteiden säilyttämiseen ja se on pidettävä lukittuna. Kerhon käyttöä varten otetut tarvikkeet on palautettava takaisin kaappiin. Kaapin järjestyksestä huolehtivat kaikki yhdessä.

Huoltotarvikkeita löytyy myös Motellin alakerran ja Lentolaakson varustekaapeista.

II-hallin kaappien viereen hankitaan lukollinen avainkotelo, josta löytyy nykyisen EIK/

2 kalustopäällikköä – Tatu Danska ja Timo Jokinen

Vanhan toimintaohjeen yhteystietoja.

Lennonopettajat 

Heikki Horma         0400 971 654  
Aku Jaakkola         050 338 7765
Jukka Kotaniemi    050 385 7068
Nikke Luukkanen  
Jorma Länsirinne    044 320 9313
Riku Rissanen       0400 470 120

 


 

TYYPPIKOULUTUS

 

Tyyppien vaatimukset

 

LS4 OH-755 (HB)               

Ei tuntirajaa. Lupakirjan/oppilaslupakirjan omaava,
opettajan suositus. Suositus, että lennetään ensin
10 starttia SUIO:n Astirilla. HC-suoritukset lennetään aina LS4:llä.
Tuntihinta 15€ maks. 3h/pv.. Laskukierrosharjoituksia
voi LS4:llä lentää ilman tuntiveloitusta (kts. hinnasto).

 


Discus 2 OH-903 (2T)           

 


Lentokokemus yli 50 h tai HC-matka ja vähintään
15 lentoa / 30 h LS4:llä.
Tuntihinta 30€, maksimiveloitus 3h/päivä.

 


Duo Discus XL OH-1003 (HIK)

Lentokokemus yli 100 h ja vähintään yhteensä 100 starttia
sekä tyyppikoulutus ja opettajan suositus. 
Tuntihinta 40€ (vakuutusmaksun maksaneille, muuten tuntihinta on 50€), maksimiveloitus 3h/päivä.Luvan tyyppilentokoulutuksen aloittamiseen antaa kaksi kerhon lennonopettajaa tai tyyppikouluttajaa yhdessä todettuaan hakijan lentotaidon ja samalla sopivat koulutuksen antajasta, jonka täytyy olla hyvin perehtynyt ko. tyyppiin. Tuntirajat ovat ohjeellisia ja niitä voidaan soveltaa pilotin kykyjen, kehityksen ja viimeaikaisen kokemuksen perusteella. Myös tyyppilentojen määrää ja laatua voidaan soveltaa pilotin kokemuksen ja taitojen perusteella missä vaiheessa tahansa opettajien niin tarpeelliseksi katsoessa.

 

Tyyppikouluttajia lennonopettajien lisäksi ovat:

 

Teemu Sundström     045 639 3032
Timo Jokinen             040 501 6477 
Jouni Pirtola              040 523 6781

                                                                                                                         Kerhon jäsenmaksu sisältäen jaoston jäsenmaksun laskutetaan ilmailuliiton jäsenmaksun yhteydessä. Purjelentojaoston maksut suoritetaan jaoston tilille

FI36 5680 0020 2831 03 (Osuuspankki) 

Lentolasku on maksettava eräpäivään mennessä, vakuutusmaksut on maksettava ennen kauden ensimmäistä lentoa ja kisavarausmaksut ennen kisoja.

Lentolaskutus hoidetaan sähköpostilla lentokauden päätyttyä. 

 

TOIMIHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT

 

Purjelentojaoston johtokunta

 

Puheenjohtaja         Timo Jokinen  +358405016477 timo.o.jokinen@saunalahti.fi

Jäsen                     Riku Rissanen

Jäsen                     Esko Lehtonen 

Jäsen
                     Tatu Danska

Jäsen                     Heikki Horma 0400 971 654 heikkihorma@hotmail.com
Koulutusyhteyshenkilö    

Jäsen                      Väinö Paavilainen